Abstrak


Ушбу мақолада Ӯзбекистон Республикасида маҳаллий бюджет ижросида ғазначилик тизимидан фойдаланишнинг аҳамияти ҳамда маҳаллий бюджет ғазна ижросининг ўзига хос хусусиятлари ёритилган. Ғазначиликда давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятида очиқлик ва ошкораликни таъминлаш масалалари ўрганилган.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Касимова, Г., Шолдаров, Д., & Шарохматов, А. (2021). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ҒАЗНА ИЖРОСИНИНГ НАЗАРИЙ-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ. Iqtisodiyot Va taʼlim, (5), 228–234. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a236

Bibliografik manbalar


Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси. 2013 йил 26 декабрь.

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 9 декабрдаги “2020 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-589-сонли Қонуни. 2019 йил. 9 декабрь.

Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 25 декабрдаги “2021 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-657-сон Қонуни. 2020 йил 25 декабрь.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрлари ҳамда 2020-2021 йилларга бюджет мўлжаллари тўғрисида”ги ПҚ-4086 сонли Қарори. 2018 йил. 26 декабрь.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7 февральдаги ПФ-4947-сон Фармони. http://lex.uz/docs/3107036

Мирзиёев Ш.М.Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. –Б.29.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституциянинг 26 йиллиги тантанали маросимидаги маърузаси. 2018 йил. 8 декабрь.

Болтабоев Т. Давлат харажатларини бошқаришда ғазначилик тизимининг аҳамияти. //Бозор, пул ва кредит. 2013 йил. №.6. –Б.17-18.

Касимова Г.А.Маҳаллий бюджетларни тузиш ва ижросини таъминлаш. Ўқув кўлланма. Тошкент. Фан ва технологиялар. 2007. -396.

Касимова Г.А., Шаакрамов К. Маҳаллий бюджетлар. Ўқув қўлланма. – Т.: “Молия”. 2018. -269.

Kasimova G. G‘aznachilik faoliyatini tashkil qilish. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2005. 227.

Kasimova G. Davlat budjeti ijrosining g‘aznachilik tizimi. O‘quv qo‘llanma. – T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2018. 212.

Kasimova G.A. G‘aznachilik. O‘quv qo‘llanma. -T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2015. –572.

Мейлиев О. Давлат молиявий бошқарувини амалга оширишда маҳаллий ҳокимият органларининг эркинлигини таъминлаш масалалари. Ўзбекистон Республикаси бюджет тизимида ғазна ижроси ва ҳисобини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари. Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. Т. 2021 йил. 14 апрель. -Б.114-116.

Tuychiyev A.J., Ostonokulov A.A., Ibragimov K.Sh., Tursunov A.S. Byudjet tashkilotlarida byudjet hisobi. Darslik. – T.: “IQTISOD MOLIYA” 2019. -390.

Хайдаров М.Т. Ғазначиликнинг институтционал тараққиёти моҳияти. // Иқтисод ва молия. – Тошкент. 2012.- № 10.-Б.13-18.

Эшназаров Т.Ш., Мансуров М. М. Давлат ғазначилигининг ягона ғазна ҳисобварағи ва уни ривожлантириш истиқболлари. // Иқтисодиёт ва молия. 2013. № 9. –Б.17-25.

Mualliflar


Гуляр Касимова

Тошкент молия институти

Дилшод Шолдаров

Тошкент молия институти

Абдарахим Шарохматов

Тошкент молия институти

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a236

Kalit so‘zlar:

маҳаллий бюджет, ғазначилик тизими, ижтимоий соҳа, давлат ижтимоий сиёсати

Nashr


Bo'lim: Молия ва солиқлар

Copyright (c) 2021 Иқтисодиёт ва таълим

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.