Abstrak


So ‘nggi o‘n yilliklarda dunyo bo‘ylab turizm, iqtisodiyotning tobora muhim sohasiga aylandi va shu bilan bir qatorda O‘zbekistonda ham. Ichki turizmni rivojlantirish O‘zbekiston Respublikasining 2025-yilgacha bo‘lgan strategik rivojlanish dasturi vazifalariga kiritilgan edi. Shu bilan birga, mamlakat hududlarida kirish va ichki turizmni rivojlantirish asosiy yo‘nalishga aylanishi kerakligi belgilandi. Davlat tomonidan zamonaviy turistik infratuzilmani, turistlarni joylashtirish, ovqatlanish va ko‘ngilochar tadbirlarni turli shakl va obyektlarini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlashni taqozo etmoqda. Aholining dam olish, hordiq chiqarish va ichki turizm sohalarini tashkil etish darajasiga bo‘lgan talablari ham ortib bormoqda. Ichki turizmni bundanda rivojlantirish uchun yurtimizga, turizm rivojlangan davlatlar tajribasini qo‘llash maqsadga muvofiq.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Sultonova, Y. (2023). TURISTIK XIZMATLAR VA MAHSULOTLARNI DIVERSIFIKATSIYALASHNI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI VA UNDAN MAMLAKATIMIZ AMALIYOTIDA FOYDALANISH USLUBIYOTLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(4), 318–326. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a53

Bibliografik manbalar


Антонова И.С. Теория диверсификации экономики моногорода / И. С. Антонова // Вестник науки Сибири. – 2015. – № 2 (17). – С. 179- 193.

Yoshinara E. Diversification strategy in Japanese company / E. Yoshinara, A. Sakuma, K. Itami. – Tokyo: Nipon Keirai, 1979. – 434 p.

Rumelt R. P. Strategy, structure and economic performance / R. P. Rumelt. – Boston: Harvard University Press, 1974. – 226 p.

Aнсофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – Москва: Экономика, 1989. – 519 с

Мильнер Б.З. Теория организации: учебник / Б. З. Мильнер. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 848 с.

Антонова И.С. Теория диверсификации экономики моногорода / И. С. Антонова // Вестник науки Сибири. – 2015. – № 2 (17). – С. 179- 193.

Weidenfeld A. Tourism Diversification and Its Implications for Smart Specialisation / A. Weidenfeld // Coventry University: Sustainability. – 2018. – Vol. 10(2). – № 319. – P. 24-48

Romão J. Impacts of innovation, productivity and specialization on tourism competitiveness—A spatial econometric analysis on European regions / J.Romao, P.Nijkamp // Current Issues in Tourism. – 2019. – Vol. 22(10). . – P. 1150–1169

Воробьёва Е.В. Соотношение стратегий диверсификации и специализации туризма в управлении территорией / Е. В. Воробьёва // Трансформация социально-культурной сферы в современных условиях: материалы Международной студенческой науч.-практ. конф. ОГИК. – 2020.

Butler R.W. Tourism area life cycle / R. W. Butler, C. Cooper, (eds.). – Oxford: Goodfellow Publishers, 2011. – 33 p.

Ergashxodjaeva Sh.D. Innovatsion marketing. Darslik. –T.: Iqtisodiyot, 2019. – 191 bet.

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – Москва: Экономика, 1989. – 519 с. Ismatov.R.O, Ahmedov.O.T. Strategik menejment. O‘quv uslubiy majmua Namangan-2016

Bramwell, B. Coastal Mass Tourism: Diversification and Sustainable Development in Southern Europe / B. Bramwell. – Clevedon: Channel View Publications, 2004. – 357 p.

Bramwell B. Coastal Mass Tourism: Diversification and Sustainable Development in Southern Europe / B. Bramwell. – Clevedon: Channel View Publications, 2004. – 357 p.

Hernandez-Calzada M.A. Diversification in Tourism-Related Activities and Social Sustainability in the State of Hidalgo, Mexico / M. A. Hernández-Calzada, C. C. Pérez-Hernandez,; F. J. Ferreiro-Seoane // Sustainability. – 2019. – Vol. 11(22). – P. 1-17

Финансы: учебник / под ред. У.В. Маркиной. – 2-ее изд, стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 432 с

Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг: учеб. / Н.А Восколович. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 207 с.

Березин, И. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение. / И. Березин – М.: Изд-во Вершина, 2014. – 480с

Квартальнов В.А. Туризм: учебник / В.А. Квартальнов. – 2-е изд., перераб. –М.: Финансы и статистика, 2014. –336 с.

Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: пер.с англ. / Под ред. Л.А.Волковой – СПб.: «Издательство «Питер»», 2014. – 656с.

Худякова Т.А., Менеджмент. Государственная итоговая аттестация: учеб пособие / Т.А. Худякова Н.Ю. Варкова К.С. Айхель. – Челябинск: Издательский цент ЮУрГУ, – 2015. – 53 с

Самсонов Н.Ф. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник для вузов / Н.Ф. Самсонов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2015. – 495 с.

Oripov A.A. Iqtisodiyotdagi raqamli o‘zgarishlar sharoitida xizmatlar sohasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiyasi.-Toshkent: 2021.-147-b.

Sayfutdinov Sh.S. O‘zbekistonda turizm sohasini barqaror rivojlantirish strategiyasi. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya. - Toshkent.: 2022.

O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonuni”. Toshkent sh., 2019-yil 18-iyul, O‘RQ-549-son. (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 19.07.2019y., 03/19/549/3446-son).

Mirzaev A.T. Assessment of cluster formation in management of recreational activity. International Scientific Journal “Theoretical & Applied Science”, Philadelphia, USA. 04, (84), 2020. – 605-610-pp.p -ISSN: 2308-4944. http://T-Science.org

Mirzaev A.T. Evaluation of innovation capacity resource components in effective management of recreational clusters on the basis of econometric analysis. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). India. Volume: 5 Issue: 7 July 2020. –P.131-137. DOI: https://doi.org/10.36713/epra4790

Mirzaev A.T. Совершенствование системы электронного бронирования как часть цифрования управленческой деятельности туристско-рекреационных предприятий. Бюллетень науки и практики. Нижневартовск, Россия. Т. 6. №8. 2020. – 99-104 б. DOI: https://doi.org/10.33619/2414-2948/57

Mualliflar


Yulduzxon Sultonova

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a53

Kalit so‘zlar:

diversifikatsiya, ekskursiya, moslashuvchanlik, rekreatsion turistik sayohat, turistik mahsulot

Nashr


Bo'lim: Рекреация ва туризм

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

O'xshash maqolalar

Siz ham ushbu maqola uchun {$ advancedSearchLink} olishingiz mumkin.