Abstrak


Ilmiy maqolada logistika axborot tizimlari tushunchasi, korxonalarda logistika axborot tizimlarini joriy etish, logistika axborot tizimlari qanday asosiy vazifalarni bajarishi kerakligi, logistika axborot tizimining tashkiliy tuzilmasi, axborot logistika tizimlari qanday talablarga javob berishi, logistika operatsiyalarini amalga oshirish bo‘yicha korxonalar harakatlarining asosiy yo‘nalishlari hamda logistika axborot tizimi qanday imkoniyatlarni yaratishi keng yoritib berilgan.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Mamatov, S. (2023). KORXONАLАR FАOLIYATIGА LOGISTIKА АXBOROT TIZIMLАRINI JORIY ETISH MEXАNIZMLАRI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(4), 307–311. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a51

Bibliografik manbalar


“Raqamli O‘zbekiston –2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-sonli farmon. 2020-yil 5-oktabr.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5598-sonli “O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruviga raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat hamda axborot tizimlarini joriy etish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni. 2018-yil 13-dekabr.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4699 sonli “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. 2020-yil 28-aprel.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4022-sonli “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. 2018-yil 11-noyabr.

Сидоров И.И. Логистическая концепция управления промышленными

предприятиями. - СПб.: СПбГИЭА, 1999. - 180с.

Колесников С.И. Стратегия бизнеса: управление ресурсами и запасами. -М.: Статус-Кво97, 1999. - 168 с.

Ballou R. Business Logistics Management. - New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1993.- 382 p.

Новиков О.А., Нос В.А. Логистика: учебное пособие. - СПб.: СЗПИ, 1996. - 112с.

Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. - М.: Инфра-М, 2001. - 608с.

Сацкая 3. Логистика логистике рознь //Специальное приложение к

журналу «Эксперт»: Оборудование (рынок, предложение, цены). - 2000. - №7. - С.6-7.

Плоткин Б.К. Основы логистики: Учебное пособие. - Л.:ЛФЭИ, 1991. -54с.

Макаренко М.В., Канке А.А. Производственная логистика: Уч. Пособие. В 2-х ч. - Ч.1. - М.: Изд-во ГАУ им. С. Орджоникидзе, 1996. - 159с.

Информационные технологии и системы в логистике : курс лекций для студентов специальности 1-26 02 05 «Логистика». В 2 ч. Ч. 1. Информационные потоки и технологии в логистике / А. П. Гуменников. – Гомель : учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2011. – 68 с.

Канке А.А., Котевая И.П. Основы логистики. М.:КНОРУС. 2015,-576 с.

Mualliflar


Shohruhbek Mamatov

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a51

Kalit so‘zlar:

logistika, logistika axborot tizimlari, logistika axborot tizimi tashkiliy tuzilmasi, logistika jarayonlari, transport

Nashr


Bo'lim: Транспорт, логистика ва коммуникация

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.