Abstrak


Iqtisodiy rivojlanishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar natijalarini zamonaviy baholash ekonometrik ko'rsatkichlarga asoslanadi. Ilmiy izlanish natijasida chiziqli ko'p regressiya modeli yaratilgan; tuzilgan regressiya tenglamasining aniqligi va yetarliligi baholanib, model parametrlarining iqtisodiy talqini shakillantirildi; model uchun Goldfeld-Quandt testi yordamida qoldiqlarning gomosedastiklik holatining bajarilishi tekshirildi; Olingan model Derbin-Uotson testi yordamida qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasi borligi tekshirildi, shuningdek, regressiya ma'nosida dastlabki ma'lumotlarning bir xilligi taxminining yetarliligi baholandi; ikkita na’munani bittaga birlashtirish imkoniyatining qiyosiy tahlili o'tkazilib, yagona regressiya modeli ko'rib chiqilib, qabul qilindi.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Mansurov С., Mansurov Ю., & To’raqulov А. (2021). IQTISODIY MIGRATSIYA XIZMATLARI VA INNOVATSIYALARNI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI EKONOMETRIK BAHOLASH. Iqtisodiyot Va taʼlim, (4), 271–280. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss4/a172

Bibliografik manbalar


Миронов В.В. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук. М.: Гардарики, 2006. 639 с.

Толуев Ю.И., Планковский С.И. Моделирование и симуляция логистических систем. Курс лекций для высших технических учебных заведений. Киев: Миллениум, 2009. 85 с.

Киселев А.Г. Основы организационного моделирования (бизнес-моделирования) Интернетресурс. URL: http://orgstructura.ru/? q=systems-oforganization. (дата обращения: 05.03.2015).

История бизнес-моделирования, Виктор Волонтей, Компания «Правила бизнеса», Республика Беларусь, Интернет-ресурс. URL: http://www.businessstudio.ru/procedures/business/modeling_history/ (дата обращения: 05.03.2015).

Кондратьев В.В., Лоренц В.Я. Даешь инжиниринг! Методология организации проектного бизнеса (на спирали). М.: Эксмо, 2007. 568 с.

Снегирев А.А. Инновационное управление. Курс лекций: учебное пособие. М.: МИФИ, 2008. 84 с.

Гриценко П.В. Усовершенствование классификационного аппарата реинжиниринга бизнес-процессов // Механізм регулювання економіки. 2010. № 1. C. 200–204.

ГОСТ Р ИСО 9001-2000 Интернет-ресурс. URL: http://www.unilib.neva.ru/dl/quality/std/gsriso90012001.html. (дата обращения: 05.03.2015).

Kirchmer M. The Process of Process Management: Delivering the Value of Business Process Management. Philadelphia: Accenture BPM Publication, 2011.

Jan vom Brocke, Michael Rosemann, Handbook on Business Process Management 2: Strategic Alignment, Governance, People and Culture (International Hand books on Information Systems). 2015, XVII. 865 p.

Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскинди ровМ.А. Мировая экономика на рубеже XX–XXI веков. М., 2005. 420 с.

Смирнова Е.В. Рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2007 году // Внешнеэкономический бюллетень. 2008. № 5. С. 3–9.

Спиридонов Н.А. Мировая экономика. М.: ИНФРА-М, 2007. 256 с.

Топливо и энергетика России. Статистический сборник. М.: Финансы и статистика, 2004. 174 с.

Mualliflar


Saidnumon Mansurov

O'zbekiston Respublikasi Mehnat va bandlik vazirligi

Yulbarsxon Mansurov

Toshkent davlat transporti universitet

Abduazim To'raqulov

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirsh vazirligi

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss4/a172

Kalit so‘zlar:

ekonometrika, davlat boshqaruvi, baholash, tizim, iqtisodiy migratsiya, innovatsiyalarni boshqarish

Nashr


Bo'lim: Демография ва меҳнат иқтисодиёти

Copyright (c) 2021 Иқтисодиёт ва таълим

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.