Abstrak


Maqolada hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida sanoat aglomeratsiyaning taʼsirini baholash boʻyicha ilmiy-nazariyalar hamda sanoat aglomeratsiyalarining shakllanishi va rivojlanish mexanizmlari oʻrganilgan. Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasi asosida sanoat aglomeratsiyasining mintaqaviy iqtisodiy oʻsishga taʼsirini baholash usulini taklif etgan. Taklif etilgan usul asosida Oʻzbekiston Respublikasi mintaqalarida sanoat aglomeratsiyalarining hududiy rivojlanishga taʼsiri statik aglomeratsiya indeksi asosida aniqlangan. Natijalarga koʻra, sanoat aglomeratsiyalarining rivojlanishi hududlarda iqtisodiy oʻsishga turlicha ijobiy va salbiy taʼsirlari mavjud ekanligi aniqlangan.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Raximbaev, A. (2023). SANOAT AGLOMERATSIYALARINING HUDUDIY IQTISODIY OʻSISHGA TAʼSIRINI BAHOLASH. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(4), 389–394. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a63

Bibliografik manbalar


O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. https://lex.uz/docs/5841063

Hoover, E.M. and Giarratani, F. (1971) An Introduction to Regional Economics. https://cc.glgoo.top/scholar?hl=zhCN&as_sdt=0%2C5&q=An+Introduction+to+Regional+Economics&btnG=Return to text

Krugman, P. (1991) Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 99, 483-499. https://doi.org/10.1086/261763

Martin, P. and Ottaviano, G.I. (2001) Growth and Agglomeration. International Economic Review, 42, 947-968. https://doi.org/10.1111/1468-2354.00141

Geppert, K., Gornig, M. and Werwatz, A. (2006) Economic Growth of Agglomeration and Geographic Concentration of Industrial-Evidence from Germany. Discussion Paper, 8.

Lin, X.L. and Zhao, J. (2016) Industrial Agglomeration and the Economic Growth of the City—Based on the Analysis of Prefecture-Level Cities’ Panel Data of Guangdong. Review of Industrial Economics, 82-91

Chen, L., Sun, B. and Xie, X. (2019) Spillover Effect of Economic Growth of Industrial Agglomeration. Based on New Economic Geography. Journal of Capital University of Economics and Business, 42-52.

Lu, F., Zhang, J. and Liu, M. (2017) Industrial Agglomeration, Wage Premium and Economic Growth. Journal of Southwest University for Nationalities (Humanities and Social Sciences), 140-148.

Brülhart, M. and Sbergami, F. (2009) Agglomeration and Growth: Cross-Country Evidence. Journal of Urban Economics, 65, 48-63

Combes, P.P. (2000) Economic Structure and Local Growth: France, 1984-1993. Journal of Urban Economics, 47, 329-355.

Назарова Феруза Усмоновна. Агломерациялар ривожланишини таҳлил қилишнинг услубий масалалари // Экономика и финансы (Узбекистан). 2019. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aglomeratsiyalar-rivozhlanishini-ta-lil-ilishning-uslubiy-masalalari (дата обращения: 27.07.2023).

Xakimov Z.A. Toʻqimachilik sanoatida hududiy aglomeratsiyalar rivojlanishini baholash // «O‘zbekiston Statistika axborotnomasi» ilmiy elektron jurnali. № 1 (15). 2023 йил. 38-49 бетлар.

Mualliflar


Akmal Raximbaev

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a63

Kalit so‘zlar:

sanoat, YAIM, YAXM, aglomeratsiya, ishchi kuchi, mintaqa

Nashr


Bo'lim: Минтақа иқтисодиёти

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

O'xshash maqolalar

Siz ham ushbu maqola uchun {$ advancedSearchLink} olishingiz mumkin.