Abstrak


Ushbu maqolada xalqaro integratsion birlashmalar faoliyati, ushbu birlashmaga kiruvchi mamlakatlar bilan o‘zaro savdo aloqalarini, shuningdek, xalqaro moliya tashkilotlari bilan o‘zaro hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish lozimligi aytib o‘tilgan. Maqolada hozirgi kunda mustaqil rеspublikamizning dunyoning yirik moliya tashkilotlari, islom moliyasi xalqaro fondlari bilan aloqasi kuchayib borayotgani ko‘rsatilgan. Bu esa o‘z navbatida, O‘zbеkiston tadbirkorlari uchun jahon bozoriga chiqish, jahon standartlariga mos tovarlarni ishlab chiqarish va natijada rеspublikada iqtisodiy, ijtimoiy farovonlik yanada rivojlanib, kichik va o‘rta biznes korxonalari katta yutuqlarga erishishi izohlangan

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Shаdibekova D. (2023). O‘ZBEKISTONNING XALQARO MOLIYA TIZIMIGA INTEGRATSIYALASHUVI VА UNING TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 228–235. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a35

Bibliografik manbalar


Mirziyoyеv Sh. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbеkistonning taraqqiyot stratеgiyasi. O‘zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli farmoni.

Ataniyazov J.X. Xalqaro moliya munosabatlari. Darslik. / J.X.Ataniyazov, E.D.Alimardonov; O‘zbekison Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. – T.: 0‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014. – 432 b.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. / Под ред. Красавиной Л.Н. – М.: Финансы и статистика, 2007. С. 289.

Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. – М.: Издательство «Экзамен», 2000. С. 150.

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. – М.: Маркетинг, 2003.

Международный финансовый рынок. / Под ред. В.А.Слепова, Е.А.Звоновой. – М.: Магистр, 2009. С. 34. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий-электрон журнали. 3-сон, май-июнь, 2015 йил. www.iqtisodiyot.uz

Olimova R.E O‘zbekiston va xalqaro moliya tashkilotlar o‘rtasidagi moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish masalalari.

Хожиматов Р.Х. Жаҳон молия бозори: назарий қарашлар ва умумий тавсифи. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий-электрон журнали. 3-сон, май-июнь, 2015 йил.

Ёвқочев Ш. Халқаро молия институтларининг Ўзбекистон Республикасидаги инвестицион фаолияти таҳлили. // Экономика и бизнес. 2019, 1 (121).

Ёвқочев Ш. Халқаро молия институтларининг жаҳон иқтисодиёти архитектурасидаги ўрни. 2018, 6 (114).

Ёвқочев Ш. Халқаро молия институтлари фаолиятини ташкил этувчи иқтисодий-математик модeлларнинг назарий асослари. // Экономика и бизнес. 2019, 10 (130).

Islomiy moliyani rivojlantirish korporatsiyasi hisoboti, 2020. https://cyberleninka.ru/

Shadybekova D. Foreign investments and innovative development-is the most important factor in expanding Uzbekistan's production capacities International Scientific Journal. // Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. 2018. Т. 9. С. 65.

Shadibekova D., Ismoilov N. ACM Other Conferences, 2021, ACM International Conference Proceeding Series. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85128598739&doi=10.1145%2f3508072.3508207&partnerID=40&md5=66947ebb183345d59edfeeb1aeac59b7

instat.uz

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi

Mualliflar


Dildor Shаdibekova

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a35

Kalit so‘zlar:

xalqaro integratsion birlashmalar, hamkorlik munosabatlari, islomiy moliya aktivlari, tadbirkorlik subyektlari, ishlab chiqarish infratuzilmasi

Nashr


Bo'lim: Молия ва солиқлар

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

O'xshash maqolalar

Siz ham ushbu maqola uchun {$ advancedSearchLink} olishingiz mumkin.