Abstrak


Ушбу мақолада фаол инвестицион сиёсатни шакллантириш масалалари кўриб чиқилган ҳамда унинг инвестицион мухит жозибадорлиги билан боғлиқлиги очиб берилган.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Мусабеков, У. (2020). МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ. Iqtisodiyot Va taʼlim, (6), 121–125. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss6/a54

Bibliografik manbalar


Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги қонуни Қонунчилик палатаси томонидан 2019 йил 9 декабрда қабул қилинган

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига Мурожаатномаси. 24 декабр 2020 йил

Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қумитасининг 2010-2019 йиллар маълумотлари

Зияев Т.М., Қобилов А.У., Ёқуб Д.Т., Зуфарова М. Қ. Қулай инвестицион мухит ва фаол инвестицион сиёсат-барқарор иқтисодий ўсиш омили. Т.: Иқтисод ва молия, 2019, №10 (130), 52 б.

Ғозибеков Д.Ғ. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. T.: Молия. 2003 й.

Хайдаров Н. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида корхоналар инвестицион фаолиятидаги молия-солиқ муносабатларини такомиллаштириш масалалари: иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Т.: 2005й

Шарп У., Бейли Дж. Инвестиции: пер. с анг. –М.:ИНФРА, 2000.

Mualliflar


Улугбек Мусабеков

Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари” илмий-тадқиқот маркази

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss6/a54

Kalit so‘zlar:

Инвестиция, миллий иқтисодиёт, модернизация, конкурентоспособность, асосий капитал, чэт эл инвестициялари, инвестиция сиёсати, инвестиция мухити

Nashr


Bo'lim: Инновация ва инвестиция

Copyright (c) 2021 Иқтисодиёт ва таълим

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.