Abstrak


Ushbu maqolada Xorazm viloyatining turistik-rekreatsion xizmatlarning rivojlanish holati sotsiologik so‘rovnoma o‘tkazish orqali tahlil qilingan. So‘rovnomada viloyatda turistik-rekreatsion xizmatlargabo‘lgan potensial talab o‘rganilgan va sohanirivojlantirish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Ibadullayev, E. (2021). XORAZM VILOYATIDA TURISTIK-REKREATSION XIZMATLARNING RIVOJLANISH HOLATI VA TAHLILI. Iqtisodiyot Va taʼlim, (5), 407–415. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a267

Bibliografik manbalar


World Travel and Tourism Council 2021 Annual Research: Key Highlights Uzbekistan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasidaturizmni jadal rivojlantirishga oidqo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2019-yil 5-yanvardagiPF-5611 Farmoni.

Григорьев В.И, Симонов В.С “Стратегия формирования индустрии рекреаций” –СПб: Иид по СПбГУЭФ 2006 б 3

Ibadullaev, Ergash (2021) "Opportunities and prospects for the development of tourist and recreational services in the republic of Karakalpakstan" Central Asian Problems of ModernScience and Education: Vol. 2021 : Iss. 1 , Article 7.

Available at: https://uzjournals.edu.uz/capmse/vol2021/iss1/7

PardayevM.Q, Islomova R.A, Gapparov A.Q. “Rekreatsion zonalar va ekologik turizm ta’riflarini ishlab chiqishda nazariy va uslubiy yondashuvlar”, Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xizmat ko‘rsatish sihasi samaradorligini oshirish va innovatsion faoliyatni takomillashtirish muammolari. Anjuman materiallari (2014 21-22 fevral) Smarqand, 2014- B 78-84

Usmonova Z.I. O‘zbekistonda turizm – rekreatsion xizmatlarnirivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari. Iqtisodiyot fanlari bo‘yichafalsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchunyozilgan dissertatsiya avtoreferati. –SamISI, 2018 y.

Abduxakimov Z.T. Mintaqada rekreatsiyadan foydalanishningtashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomilashtirish (Namangan viloyati misolida). Iqtisodiyot fanlari bo‘yichafalsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchunyozilgan dissertatsiya avtoreferati. –SamISI, 2019 y. -12 b.

Mirzayev A.T. “Turizm rekreatsiyasi xizmatlari bozorida raqamlashtirishning yalpi talab o‘zgarishiga ta’siri tahlili” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2021-yil.

Alimova G.A. Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda rekreatsion-turistik salohiyatdan samarali foydalanish (Toshkent viloyati misolida) Iqtisodiyot fanlari bo‘yichafalsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchunyozilgan dissertatsiya avtoreferati. –SamISI,2019-y.

B.Ruzmetov, Sh.Bahtiyorov “Mintaqada turistik-rekreatsion klasterlarni shakllantirish omillari”, “Turistik klasterlarni rivojlantirishning dolzarb muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami. 5-iyun 2021-yil Samarqand.

Baxtiyorov Shohzod Sherzodbek o‘g‘li “Mintaqada turistik-rekreatsion klasterlarni shakllantirish yo‘nalishlari” ixtisoslik: turizm mutaxassisligi magistri akademik darajasini olish uchun dissertatsiya ishi,Urganch – 2020 yil.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/post-covid-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Fclinical-care%2Flate-sequelae.html

Ibadullayev E.B “Xorazm viloyatida turistik-rekreatsion xizmatlarni rivojlantirish istiqbollari” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil

Saidmamatov, O., Matyakubov, U., Khodjaniyazov, E., Day, J., Ibadullaev, E., Chuponov, S., Bekjanov, D., Matniyozov, M., Matyusupov, B. (2021). TOWS analysis for sustainable ecotourism development and state support during the pandemic: The Aral Sea region of Uzbekistan. Turyzm/ Tourism, 31 (1), 47–56. https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.16

Xorazm viloyati statistika qo’mitasi ma’lumotlari, 2020 yil.

Mualliflar


Ergash Ibadullayev

Urganch davlat universiteti

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a267

Kalit so‘zlar:

turistik-rekreatsion xizmatlar, sanotoriy-kurort, talab, turizm

Nashr


Bo'lim: Рекреация ва туризм

Copyright (c) 2021 Иқтисодиёт ва таълим

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.