Abstrak


Maqola orqali dunyodagi ba’zi yirik aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy holati chuqur tahlil qilinib, to‘plangan ma’lumotlar asosida mamlakatimizdagi aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy ta'minotini yaxshilash usullari va ulardan unumli foydalanish yo‘llari haqida ba’zi taklif va tafsiyalar ishlab chiqilgan.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Abduboqiyev, M. (2023). XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY TA’MINOTINI BOSHQARISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(4), 82–93. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a12

Bibliografik manbalar


Бочаров В.В. Корпоративные финансы. – СПб.: - 272 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»)

Суюнов Д.Х. Корпоратив бошқарув механизми: муаммо ва ечимлар. Монография. –Т.: «Akademiya», 2007. – 320 б.

Goloveckij N.Ja., Lebedeva A.A. (2018). Problems of assessing the cost of equity in the construction industry (housing construction). The Eurasian Scientific Journal, Vol. 15, No. 2, [online] pp. 1-10.

A.A. ISADJANOV, N.S. ISMAILOVA, GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY/ Study guide, TASHKENT - "ECONOMY" - 2019, Page No: 59.

Krugman.O.M, International Economics Theory & Policy/ Ninth edition/ January 1, 2012, Page No: 598.

Vojo Belovski., CONCEPT OF A JOINT STOCK COMPANY / (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International Vol. 5, No 1, 2017, page 29.

Diamond D., Verrecchia R. (1991) Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital, Journal of Finance; 1325-1359.

https://www.ngmk.uz/

Press conference on the results of 2022 activities of JSC "NMMC"//Museum of "History of NMMC"//press service of JSC "NMMC", 31.03.2023

Annual Financial Reports /JSC “NAVOI MINING AND METALLURGICAL COMPANY” / 2018-2022 y, pages 1-15.

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft

https://www.microsoft.com/en-us/

Annual Financial Reports / JSC “Microsoft Corporation” / 2020-2022 y, pages 21

https://investor.apple.com

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION /Annual Reports Form 10-K / Apple Inc / 2018 y, page 28.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION /Annual Reports Form 10-K / Apple Inc / 2019-2022 y, pages 28-35.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION /Annual Reports Form 10-K / Apple Inc / 2018-2022 y, pages 31-40.

https: //abc.xyz/

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION /Annual Reports Form 10-K / Alphabet Inc / 2020-2022 y, pages 18-61.

Usmonov B.A. “SCIENTIFIC-THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF CAPITAL MANAGEMENT OF JOINT STOCK COMPANIES” https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss1/a12, 2022-y.

Shernaev A.A. Aktsiyadorlik jamiyatlarida soliqlarni rejalashtirish: xususiyatlari va uslubiyoti masalalari. «Science and Education» Scientific Journal. March 2021 / Volume 2 Issue 3, 454-469-p.

Mualliflar


Muxammad Abduboqiyev

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a12

Kalit so‘zlar:

aksiyadorlik jamiyati, korxona ustav kapitali, kapital samaradorligi, o‘z kapitali, qarz mablag‘lari

Nashr


Bo'lim: Бухгалтерия ҳисоби ва аудит

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.