Nashr qilingan 2023-04-28

TURISTIK DESTINATSIYALAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISH JARAYONIDA KO‘P OMILLI MODELLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Abstrak


Maqolada so‘nggi yillarda milliy iqtisodiyot tarkibidagi tez sur’atlar bilan rivojlanish imkoniyatiga ega bo‘lgan turizm sohasidagi turistik destinatsiyalar faoliyatini boshqarish mexanizmlari tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida turistik destinatsiyalar faoliyatini tadqiq etish va rivojlantirish usullari tahlil etilib, hududlardagi turistik destinatsiyalarning o‘tgan davrdagi faoliyatini ifodalovchi vaqtli qatorlarga tayanilgan holda ko‘p omilli regression asosida kelgusi davrdagi o‘zgarish yo‘nalishlari baholangan. Shu bilan birga, ishlab chiqilgan ko‘p omilli modelning sifati baholanib, qisqa muddatli davr uchun prognoz ko‘rsatkichlar aniqlangan. Tadqiqot natijasi sifatida mamlakatimizda turistik destinatsiyalar faoliyatini rivojlantirish va boshqarishning ustuvor yo‘nalishlari aniqlangan.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Hamidov, S. (2023). TURISTIK DESTINATSIYALAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISH JARAYONIDA KO‘P OMILLI MODELLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 421–426. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a67

Bibliografik manbalar


Морозов М.А., Морозова Н.С. Моделирование и прогнозирование развития туристских дестинаций. Сервис plus. 2014. Т. 8. № 3. С. 32-39.

Leiper N. Tourism management. / N.Leiper. 3rd edn. – Sidney: Pearson Education Australia, 2004. – 326 p.

Metelka C.J. The dictionary of hospitality, travel and tourism. / C.J.Metelka. 3rd edn. – Albany: Delmar Publishers, 1990. P. 46-50.

Gunn C.A. Tourism planning: Basics, Concepts, Cases. / C.A.Gunn, V.Turgut. 4th edn. – Routledge, 2002. – 464 p.

Medlik S. Dictionary of travel, tourism and hospitality. / S.Medlik. 2nd edn. – Oxford: Butterworth-Heinwmann, 1993. –273 p.

Davidson R., Maitland R. Tourism destinations. / R.Davidson, R.Maitland. – London: Hodder & Stoughton, 1997. P. 4.

Николаев С.С. Стратегия формирования единого туристского пространства. Авторефрерат дисс. канд. экон. наук. – Санкт-Петербург, 2000.

Квартальнов В.А., Зорин И.В. Энциклопедия туризма, 2000.

Mirzaev A.T. Assessment of cluster formation in management of recreational activity. ISJ Theoretical & Applied Science, 2020, 04 (84), 605-610. https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.04.84.101

Mirzaev A.T The level of use of tourist attractions in the regions and the factors affecting them. // Economics and Innovative Technologies: Vol. 2018: No. 3, Article 19. Available at: https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/ vol2018/iss3/19

Мирзаев А.Т. Совершенствование интегральной оценки механизма рекреационно-туристических объектов. // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. № 2. С. 127-134. https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/17

Mirzaev A.T. Evaluation of innovation capacity resource components in effective management of recreational clusters on the basis of econometric analysis. // EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). 2020. Pp. 131-137. https://doi.org/10.36713/epra4790.

Мирзаев А.Т. Оценка использования рекреационных возможностей на рынке туристических услуг. // Региональная экономика: теория и практика. 2019. Т. 17. № 5. С. 990-1002. https://doi.org/10.24891/re. 17.5.990.

Mirzaev A.T. Estimation of the prospects for the use of recreational facilities in the market of tourism services. // Наука сегодня: вызовы, перспективы и возможности [Текст]. 2018. С. 76.

Mualliflar


Saidjon Hamidov

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a67

Kalit so‘zlar:

turizm, destinatsiya, turistik destinatsiya, turistik destinatsiyalar faoliyati, turistik destinatsiyalar faoliyatini boshqarish

Nashr


Bo'lim: Иқтисодий жараёнларни моделлаштириш

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.