Abstrak


O‘zbekistonda innovatsion ta’lim rivojlanishi inson kapitalini shakllantirishda yangi tendensiyalarni keltirib chiqarmoqda. Inson va uning bilim va ko‘nikmalari davlat iqtisodiyotining asosiy omili hisoblangab inson kapitali, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ustuvor yo‘nalishi hisoblanadi. Universitetlarning inson kapitalini shakllantirishdagi zamonaviy tendensiyalarning nomuvofiqligi, ularning rivojlanishi jarayonida ular oldida turgan yangi vazifalarni ko‘rsatmoqda. Ma’lumki, inson kapitali uni boshqarishning ongli, maqsadli va tizimli jarayoni shartidagina shakllanishi mumkin. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi va amaliyoti ko‘rsatmoqdaki, inson kapitaliga yo‘naltirilgan investitsiya mamlakatning yuksak rivojlanishiga olib boradi. Shuning uchun, mamlakatimizning tezkor rivojlanishiga hissa qo‘shmoqchi bo‘lsak, biz birinchi o‘rinda investitsiyani ta’lim tarbiyaga yo‘naltirishimiz zarur.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Numanova, M. (2023). INSON KAPITALIGA SARMOYA YANGI O‘ZBEKISTONNING FAROVONLIGI KAFOLATI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 170–176. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a27

Bibliografik manbalar


O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” gi qonuni. O‘RQ-637-son. 23.09.2020 y.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-sonli “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni.

Ubaydullayev G‘.Z. Iqtisodiy ta’lim berish usullari. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

Неъматов Ж.А. Исмаилова Т.С. Развитие интеллектуального капитала предприятия как способ повышения эффективности его деятельности. / 26-я Международная научная конференция на тему «Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения», экономические науки. – Липецк, 2016. – С. 83-88.

Polyakova E.M. Analytical review of the evolution of theoretical and methodological views on the category of "Human capital" // Bulletin of the VSU. Series: Economics and Management, 2011, No.1,p.1

Кожушко Е.А. Человеческий капитал в условиях перехода к инновационной экономике. // Экономика и образование, 2017. – № 6. – C. 5-12.

Schultz T.W. Investing in People: The Economics of Population Quality. Berkeley, Calif.: University of California Press, 2011. p. 149-166.

www.stat.uz.

https://www.worldbank.org/

Becker G.S. Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis. - N.Y.: Columbia Univ. Press,2016.196.p.

www.lex.uz

Исаев, Ф. (2023). Солиқ текширувлари: аудит самарадорлиги таҳлили. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар, 11(1), 394–401. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss1/a42

Исаев, Ф. (2022). Йирик корхоналар мисолида сoлиқ йиғилувчaнлиги кўрcaткичини таҳлил қилиш методикасини такомиллаштириш. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(1), 317–326. Retrieved from https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/955

Исаев Ф. Аудит самарадорлигининг назарий-амалий талқини //Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка. – 2023. – С. 359-361.

Mualliflar


Madina Numanova

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a27

Kalit so‘zlar:

inson kapitali, innovatsion rivojlanish, oliy ta’lim, ta’lim, kadrlar salohiyati

Nashr


Bo'lim: Демография ва меҳнат иқтисодиёти

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.