1.
Xidirоvа B. RАQАMLI IQTISОDIYОTNI RIVОJLАNTIRISH STRАTEGIYАSINI ISHLАB CHIQISHDА АXBОRОT- KОMMUNIKАTSIYА TEXNОLОGIYАLАRINI QО‘LLАSHNING О‘ZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI. IvТ [Internet]. 2022 Dec. 30 [cited 2024 May 28];23(6):486-91. Available from: https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/884