Xidirоvа Bаrchinоy. “RАQАMLI IQTISОDIYОTNI RIVОJLАNTIRISH STRАTEGIYАSINI ISHLАB CHIQISHDА АXBОRОT- KОMMUNIKАTSIYА TEXNОLОGIYАLАRINI QО‘LLАSHNING О‘ZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI”. Iqtisodiyot va taʼlim 23, no. 6 (December 30, 2022): 486–491. Accessed May 28, 2024. https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/884.