Xidirоvа B. “RАQАMLI IQTISОDIYОTNI RIVОJLАNTIRISH STRАTEGIYАSINI ISHLАB CHIQISHDА АXBОRОT- KОMMUNIKАTSIYА TEXNОLОGIYАLАRINI QО‘LLАSHNING О‘ZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI”. Iqtisodiyot Va taʼlim, vol. 23, no. 6, Dec. 2022, pp. 486-91, doi:10.55439/ECED/vol23_iss6/a884.