[1]
Xidirоvа B., “RАQАMLI IQTISОDIYОTNI RIVОJLАNTIRISH STRАTEGIYАSINI ISHLАB CHIQISHDА АXBОRОT- KОMMUNIKАTSIYА TEXNОLОGIYАLАRINI QО‘LLАSHNING О‘ZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI”, IvТ, vol. 23, no. 6, pp. 486–491, Dec. 2022.