Xidirоvа B. (2022) “RАQАMLI IQTISОDIYОTNI RIVОJLАNTIRISH STRАTEGIYАSINI ISHLАB CHIQISHDА АXBОRОT- KОMMUNIKАTSIYА TEXNОLОGIYАLАRINI QО‘LLАSHNING О‘ZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI”, Iqtisodiyot va taʼlim, 23(6), pp. 486–491. doi: 10.55439/ECED/vol23_iss6/a884.