Xidirоvа Bаrchinоy. 2022. “RАQАMLI IQTISОDIYОTNI RIVОJLАNTIRISH STRАTEGIYАSINI ISHLАB CHIQISHDА АXBОRОT- KОMMUNIKАTSIYА TEXNОLОGIYАLАRINI QО‘LLАSHNING О‘ZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI”. Iqtisodiyot Va taʼlim 23 (6):486-91. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss6/a884.