Xidirоvа B. (2022). RАQАMLI IQTISОDIYОTNI RIVОJLАNTIRISH STRАTEGIYАSINI ISHLАB CHIQISHDА АXBОRОT- KОMMUNIKАTSIYА TEXNОLОGIYАLАRINI QО‘LLАSHNING О‘ZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 23(6), 486–491. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss6/a884