[1]
Xidirоvа B. 2022. RАQАMLI IQTISОDIYОTNI RIVОJLАNTIRISH STRАTEGIYАSINI ISHLАB CHIQISHDА АXBОRОT- KОMMUNIKАTSIYА TEXNОLОGIYАLАRINI QО‘LLАSHNING О‘ZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI. Iqtisodiyot va taʼlim. 23, 6 (Dec. 2022), 486–491. DOI:https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss6/a884.